فاطمه مقدمی آقنج
Get Adobe Flash player


نویسنده :  فاطمه مقدمی آقنج


 1- داستان دررابطه با پستچی میباشد که درزمان جنگ نامه های بچه های جنگ راازمناطق جنگی به خانواده های انها میرساند.دراین بین اوبامحیط جبهه وروحیات بچه های جنگ آشنامیشود ودراخرین باری که به جنگ میرودتصمیم میگیردتادرآنجا بماند ودرعملیات مهمی شرکت کند.به همین خاطرنامه ووصیتنامه خودرابه یکی ازدوستان میسپارد تابه خانوادهاش برساندواودراولین واخرین عملیات شرکتی خود شهیدمیشود

 

 

2-  داستان دررابطه بازندگینامه شهیدپلارک میباشد.این شهیدنامی درمیدان های جنگ حضورداشته ولی بیش ذخيره ترسعی درشرکت کارهایی داشته که دیگران غافل بودند.به همین خاطرایشان به نظافت سرویس های بهداشتی مشغول بودکه بااین کارشاید موردتمسخربقیه نیزقرارمیگرفتهٔبااین حادریکی ازهمین روزهاکه ایشان رمشغول نظافت بوده اند خمپاره ای به سوی سرویس هاشلیک میشود وایشان درهمانجا به شهادت میرسند.مهمترین نکته داستان بعدازاین است که مادرشهیدایشان رادرخواب میبیندووقتی به مزارشهید میروند بوی گلاب راازمزارشهیداستشمام میکنند.ایشان درابتدا فکرمیکنند کسی به آنجا رفته اما وقتی با دستمالی مزارراپاک میکنند میبینند بعدازچند لحظه دوباره قبرشهید مرطوب ازگلاب است........